سوریه ای که از جنایات جنگ جان سالم به در بُرد ، عشق و حرفه خود را در کاوناس کشف کرد.

(زیرنویس فارسی)