لینک های مفید

نشریات یا تحقیقات مختلف مربوط به کار یا وضعیت مهاجران در لیتوانی ارائه شده است
http://www.iom.lt/lt/publikacijos

ضبط های صوتی نارا مستقل
https://nara.lt/lt

موسسه بازار آزاد لیتوانی – مقالات مفید
https://www.llri.lt/tipai/pranesimai-spaudai/page/3

سیاست مهاجرت و مهاجرت بین المللی در لیتوانی، 2018
http://www.iom.lt/images/publikacijos/failai/1590141014_SOPEMI_Lithuania_2019_F.pdf

پیوندهای مربوط به مسائل مهاجرت (تماس با سازمان دولتی، سازمانهای خارجی، فرصت تأمین مالی).
https://mipas.lt/2020/09/08/naudingos-nuorodos/#1511886016779-7e9651f4-ca27

اطلاعات تماس جوامع قومی کوچکتر لیتوانیایی.
http://www.tbn.lt/id-renginiai.html

منابع یادگیری / آموزشی مجازی (دسترسی مجازی به کتابخانه ها ، سینما ، موزه ها ، تئاتر و …)
www.svietimopazanga.lt/kitos-papildomos-priemones-muziejai-kinai-bibliotekos-ir-pan/

قانون تصویب برنامه اقدام برای ادغام خارجی ها در جامعه برای سال های 2018-2020
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/cc845690052311e9a5eaf2cd290f1944?fbclid=IwAR1812iHJfJCZNk84wuy7RgGpivZAe9ZQQk11paPUr_GygHLy6L25J7Sv_Q