گنجاندن اجتماعی و فرهنگی

اصطلاح جامعه پذیری شامل همه مواردی است که از نظر اجتماعی در مردم رایج است و اصطلاح فرهنگی شامل تمام آن اشکال است که آن اجتماع را در افراد شکل می دهد و در یک هویت فرهنگی جداگانه منعکس می شود. جامعه پذیری شرایطی است که به ما امکان می دهد – مردم می توانند با یکدیگر در ارتباط باشند و فرهنگ راهی برای تحقق شرایط دوم است. بنابراین ، می توان گفت که این دو طرف – جامعه پذیری و فرهنگ – نمی توانند کاملاً جداگانه وجود داشته باشند