مرکز اجتماعات و نوآوری اجتماعی: پروژه ها

<<مرکز همزیستی و نوآوری اجتماعی>>، که درسال 2019  توسط وزارت امور داخلی تاسیس شده است، با همکاری سازمان های مختلف در حال تلاش برای بهبود ادغام پناهندگان و مهاجران در لیتوانی است:

• ایجاد مشارکت بین نهادی، که ادغام پناهندگان و مهاجران در لیتوانی را تسهیل می کند، با همکاری شرکای سازمان های غیردولتی، نهادهای دولتی، شهرداری ها، بخش بازرگانی آغاز شد.
• یک باشگاه غیر رسمی <<حیاط ملل>> تأسیس کرد، که رهبران مهاجران و سازمانهایی را که به آنها کمک می کنند تا در لیتوانی ادغام شوند، متحد کند.
سازماندهی مداوم فضاهای ساختمان کلیسای مریم مقدس برای جلسات، رویدادها و آموزش ها:
• برنامه های روز مهاجران با شرکای کلیسای Ramintoja برگزار می شود
• جلسات باشگاه <<حیاط ملل>>
• به کار گیری روانشناسان برای قشر آسیب پذیر
• آموزش زبان لیتوانیایی برای مهاجران زن که توسط داوطلبین برگزار می شود.
• پروژه های بلند مدت را برای بهبود ادغام مهاجران آغاز و اجرا می کند (www.livelithuania.com، آزمایشگاه ارتقا داوطلبین).
https://www.facebook.com/livelithuania.com

ین پروژه توسط <<مرکز همزیستی و نوآوری اجتماعی>> اجرا می شود. <<مرکز همزیستی و نوآوری اجتماعی>>  یک سازمان فعال، اجتماعی گرا که جامعه و اجماع کارمندان سیستم امور داخلی را گرد هم آورده و پروژه های مختلف مربوط به موارد زیر را ایجاد و مشارکت می کند:
• آموزش جامعه مدنی،
• مشارکت عمومی در تقویت امنیت عمومی،
• پیشگیری از جرم،
• ادغام مهاجران،
• ارتقا داوطلبانه و خلاقیت،
• ایجاد محیط فرهنگی فکری، پرورش میراث؛