اطلاعات عملی برای

اطلاعاتی که به یک خارجی که وارد کشور شده است کمک می کند تا سازمانهایی را که در زمینه مهاجرت، زندگی و ادغام در لیتوانی کمک می کنند، پیدا کند.

همچنین در این بخش برگه تقلب ها را پیدا خواهید کرد که به شما در جستجوی مستقل مسکن، کار و ثبت نام برای دریافت خدمات مختلف ارائه شده توسط دولت،  گام به گام کمک می کنند. برگه تقلب ها  در صورت لزوم و در پاسخ به تغییرات در چارچوب قانونی، مرتباً به روز می شوند.