اطلاعات عملی برای مهاجران

اطلاعاتی که به یک خارجی که وارد کشور شده است کمک می کند تا سازمانهایی را که در زمینه مهاجرت، زندگی و ادغام در لیتوانی کمک می کنند، پیدا کند.

گنجاندن اجتماعی و فرهنگی

اطلاعات برای ادغام اجتماعی خارجیان که در لیتوانی زندگی می کنند، مربوط به رویدادها، فعالیت ها، آموزش زبان و کارآفرینی، آموزش و پرورش.

در باره ما

اطلاعاتی درباره برگزارکنندگان پروژه و برنامه آنلاین livelithuania.com که در حال توسعه است

News, blog

2022 03 27

قاچاق انسان – چگونه در چنگالِ بردگی مدرن قرار نگیریم

همه ساله در ماه دسامبر، روز جهانی لغو برده داری جشن گرفته می شود. از منظر امروز، مظاهر برده داری ظاهراً پدیده ای فراموش شده به نظر می رسد. اما، متاسفانه، هنوز هم شکل‌های جدیدی به خود گرفته و اغلب مورد توجه قرار نمی‌گیرد، اگرچه در مقیاس وسیع رخ می‌دهد و بخش بزرگی از جامعه را درگیر می‌کند.

Read more
2021 12 07

داوطلب بیروته کاراکایته : دولت در شرایط سختی قرار گرفت. ما به مشارکت مدنی نیاز داریم.

 کار داوطلبانه معمولاً به عنوان کاری بدون هیچ دستمزدی تعریف می شود، اما افرادی که زمان خود را به فعالیت های آموزشی با پناهندگان اختصاص می دهند و همچنین از آنها حمایت مادی می کنند، معمولاً  خودشان می گویند که با کمک خیرخواهانه به دیگران چه چیزی به دست آورده اند.  آگاهی از فرهنگ ملل مختلف، مهارت های زبان خارجی، دوستی های طولانی مدت و خودشناسی بهتر – اینها سرمایه های روزانه ای هستند که داوطلبان دریافت می کنند.

Read more

Partners